Naish Kites

Naish Phoenix, Pivot, Slash, Torch, Dash, and Triad kites